podmínky půjčování

 
 
 
1)

Za vypůjčené věci odpovídá zákazník. Při jejich ztrátě a nebo nevrácení účtujeme mimo půjčovné náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci.

2)

V případě poškození věci, zákazník uhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací, nebo dohodou. V případě úplného znehodnocení je zákazník povinen uhradit škodu ve výši zůstatkové hodnoty této věci. Mimo případů, kdy zákazník zaplatil za pojištění.

3)

Vybavení lze pojistit proti neúmyslnému poškození. Toto pojištění pokrývá náklady spojené s případnou opravou věci. Pojištění se nevztahuje na poškození z nedbalosti, ztrátu či krádež.

4)

V případě opožděného vrácení věcí účtujeme smluvní pokutu ve výši dvojnásobku půjčovného za první den, za každý započatý den prodlení, následující po sjednaném datu vrácení.

5)

Při předčasném vrácení se půjčovné vrací pouze proti předložení lékařského potvrzení za dobu, o kterou bylo toto zboží vráceno dříve. V jiných případech se půjčovné nevrací.

6)

Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.

7)

Zákazník musí vrátit vybavení v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.

8)

Vybavení je nutno vrátit očištěné od hrubých nečistot. Za čištění kol účtujeme 50,-Kč u vozíků 150,- a stanů až 600,-Kč

9)

Zákazník souhlasí s pořízením kopie dokladu pro identifikaci jeho osoby. Po vrácení vypůjčeného vybavení bude kopie zničena. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

10)

Zásady používání sportovního vybavení: Zákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi které mohl předvídat (např. je zakázáno používat trekové kolo v terénu. Toto kolo je určeno pro jízdu po silnici a ve velmi nenáročném terénu).

11)

Po domluvě, lze vracet zapůjčené vybavení i mimo běžnou pracovní dobu

 

Všechno půjčované vybavení je v bezvadném technickém stavu

 

přijímáme platební karty

 
 

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/

pracovní doba

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/

pracovní doba

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/

pracovní doba

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/

pracovní doba

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/

pracovní doba

 

 
https://pujcovna6.webnode.cz/kontakt/https://pujcovna6.webnode.czntakt/
pracovní doba:
  PROSINEC - BŘEZEN